รวมเบอร์โทรติดต่อสถานที่ราชการ อุดรธานี

+2 โหวต
10,517 ดู

เบอร์ฺโทร

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุดรธานี  (042) 327-823 , 328-019 - 21
สำนักงานกรมสามัญศึกษา (042) 328-058
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.อุดรธานี (042) 349156 - 67
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองหาน  (042) 209-225
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมือง (042) 300-013
สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอกุมภวาปี (042) 202-733 -4, 202758 - 61
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี (042) 326-138 - 9
สำนักงานขนส่งผู้โดยสารพันดอน (042) 200-849
สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ (042) 347-868 - 9
สำนักงานคลังเขต 4 (042) 348-606 - 7
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี (042) 326-265
สำนักงานจังหวัด(ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี) (042) 328-764
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี (042) 326-158
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี (042) 347-680 , 347-918 - 21 (042) 348-586 , 348-588 - 9
สำนักงานชั่งตวงวัดเขตอุดรธานี (042) 320-232
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี (042) 326-117
สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุดรธานี (042) 325-608
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอุดรธานี (042) 325-996 - 7
สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดอุดรธานี (042) 325-615 (042) 325-710
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี (042) 325-866
สำนักงานป่าไม้อำเภอกุมภวาปี (042) 202-481
สำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองอุดรธานี (042) 325-023
สำนักงานป่าไม้เขตอุดรธานี (042) 328-577
สำนักงานผังเมืองจังหวัดอุดรธานี (042) 326-066
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุมภวาปี (042) 202-529
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองอุดรธานี (042) 324-784
สำนักงานศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด (042) 347-130
สำนักงานสถิติแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี (042) 320-282
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 อุดรธานี (042) 324-572 (042) 344-150 - 1
สำนักงานสรรพากรภาค 8 (042) 326-390 - 2
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (042) 325-565 , 325-610 , 326-384 - 9
สำนักงานสุขาภิบาลพันดอน (042) 200-742 - 3
สำนักงานสุขาภิบาลหนองหาน (042) 209-373
สำนักงานหมวดการทางเก่าน้อย (042) 325-272
สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี(แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) (042) 328-594 - 5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี (042) 320-300
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี (042) 347-888 - 9
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี (042) 325-936 - 7 (042) 326-161
สำนักงานเทศบาลอุดรธานี (042) 326-435
สำนักงานเทศบาลเมืองอุดรธานี (042) 325-176 - 87
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จ.อุดรธานี (042) 323-232
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดอุดรธานี (042) 323-244 - 5
สำนักงานแรงงานและสวัสดิ์การสังคม จ.อุดรธานี (042) 324-507
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดอุดรธานี (042) 346-528
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี (042) 326-091
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว (042) 349-124
ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเชียง (042) 208-204
สำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (042) 205-018
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต5 (042) 325-406 -8, 326436
บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน (อุดรธานี) (042) 326-165 -6, 326484 - 7
การประปาอุดรธานี (042) 347-819
วิทยาลัย การอาชีพกุมภวาปี (042) 200-828
การเคหะแห่งชาติ (042) 322-599
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุดรธานี (042) 327-991 - 6
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนง.การไฟฟ้าเขต1(อุดรธานี)ภาค2 (042) 327-978 -84, 327990 , 328-059 , 328-217 , 328-260 -1, 329021
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานการไฟฟ้าอำเภอหนองหาน (042) 209-299 - 304
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกุมภาวปี (042) 202-590
ศูนย์ประมวลผลการทะเบียน (042) 205-020 - 1
ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี (042) 207-753
ศูนย์ผู้นำยุวพุทธอุดรธานี (042) 206-511
ศูนย์พัฒนาความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (042) 348-353
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.อุดรธานี (042) 341-629 - 30
ศูนย์มะเร็ง (042) 207-375 - 89
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี (042) 207-364 - 71
ศูนย์ส่งเสริมธรรมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (042) 207-998
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4 (042) 207-232 -6, 207238 -41, 207243
ศูนย์โทรคมนาคมอุดรธานี (042) 343-586 - 8
ศูนย์ไปรษณีย์อุดรธานี (042) 207-133 - 8
หน่วยศึกษานิเทศ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9 (042) 326-439
กรมการบินพาณิชย์ (042) 346-989 , 346-993
กรมการบินพาณิชย์ (042) 346-994
กรมควบคุมโรคติดต่อ (042) 326-203
กรมคุมประพฤติ (042) 325-458

1 คำตอบ

0 โหวต
กำลังหาพอดีเลย
ถ้าคุณกำลังหาคำตอบ ในจังหวัด

อุดรธานี

ให้คุณถามคำถามไว้ได้เลย เราจะหาคำตอบให้กับคุณเอง

34 คำถาม

32 คำตอบ

4 ความคิดเห็น

618 สมาชิก

...